Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I miljøscreeningen vurderes det, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Afgørelse vedr. miljøvurdering:
På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da det vurderes, at planen ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering:
Planlægningen for lokalplanområdet vurderes ikke til at være omfattet af krav om miljøvurdering, da:

  • Planen tager højde for områdets eksisterende bevaringsværdig bebyggelse
  • Lokalplanen sikre en fornuftig helhed og sammenhæng i området med hensyn til anvendelse og indpasning med eksisterende bebyggelse i udtryk og dimensioner i Søren Møllers Gade
  • Lokalplanområdets vejadgang fra Søren Møllers Gade er dimensioneret til at håndtere den øgede trafikmængde.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.
Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.