Redegørelse

Byrådet ønsker at udvikle midtbyen ved Gudenåen og Randers Fjord til gavn for bosætning, erhverv og turisme. Midtbyen skal i fremtiden rumme alsidige naturoplevelser for borgere og turister, og der skal skabes forbindelser til landskabet ved Danmarks eneste floddelta. Åen og fjorden skal samle Randers i stedet for at adskille byen, og opfattelsen af åen og fjorden skal vendes til en ressource. Byen skal vendes mod vandet, og derfor kaldes byudviklingsprojektet "Byen til Vandet".

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet vil kunne markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet – til en pris, der er til at betale.

Klimabroen
I Randers Kommuneplan 2017 er der reserveret et areal til en vejføring over fjorden ved havnen - Klimabroen.

Klimabroen vil kunne aflaste en væsentlig del af trafikken på Randers Bro. Da en stor del af trafikken fremadrettet kan ledes øst om bymidten, vil Havnegade kunne fredeliggøres og der vil kunne skabes direkte adgang mellem byen og vandet. Samtidigt vil Klimabroen sikre gode adgangsforhold til nye byområder, både projektområdet Byen til Vandet, men også fremtidig byudvikling i den østlige del af byen.

Klimabroen kan desuden bidrage til at klimatilpasse Randers midtby, og skabe flere muligheder for krydsning af Randers Fjord, hvor der i dag kun findes Randers Bro og motorvej E45.

Siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget af byrådet i maj 2017, er der truffet en ny beslutning om Klimabroens linjeføring.

Beslutning i november 2017 om ny linjeføring
Byrådet besluttede den 6. november 2017 hvilken vejlinjeføring, der skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde. Beslutningen blev truffet efter at forvaltningen, i samarbejde med repræsentanter for Randers Havn og Vandmiljø Randers, havde undersøgt forskellige muligheder for Klimabroens linjeføring.

Den nye vejlinjeføring stemmer ikke overens med reservationen til vejanlægget i kommuneplanen og derfor er formålet med dette kommuneplantillæg, at ændre vejreservationen til Klimabroen i overensstemmelse med byrådets beslutning.

Ajourføring af kommuneplanen
Vejreservationen tilføjes til kommuneplanens retningslinje Ve. 1, "Der reserveres arealer til anlæg af de på kort angivne nye veje, forlægninger og større udvidelser."

På visionskortet herunder ses den vedtagne vejføring som danner baggrund for vejreservationen.

Visionskort for Byen til Vandet.

Retningslinjerne i dette kommuneplantillæg handler alene om ajourføring af vejreservationer i kommuneplanen, sådan at byrådets visioner på området tydeliggøres. Retningslinjerne sikrer samtidig mod nyetablering af byggeri og anlæg, der senere kan øge omkostningerne ved etablering af det konkrete vejanlæg.

I forbindelse med dette kommuneplantillæg ophæves samtidig en vejreservation til den forbindelse over Randers Fjord, som i tidligere planlægning er omtalt som "Dronningborglinjen". Ophævelsen af vejreservationen til Dronningborglinjen sker, fordi denne reservation ikke længere er i overensstemmelse med Randers Havns udbygningsplaner.

VVM
Ved større vejprojekter skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Herved vil forhold om f.eks. støjgener, natur og klimaforhold blive nærmere undersøgt og beskrevet. Der kan desuden blive tale om, at der skal udarbejdes en lokalplan for dele af projektet.