Miljøvurdering

Det vurderes at ændringen i med dette Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017).

Det skyldes, at fastlæggelse af nye vejreservationer, og ophævelse af hidtidige vejreservationer, ikke i sig selv fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og ikke giver mulighed for efterfølgende etablering af vejanlægget. Jf. § 2, stk. 1, nr. 1, pkt. a, i miljøvurderingsloven.

Der er med dette tillæg til kommuneplanen udelukkende tale om at ajourføre kommuneplanens retningslinjer for vejreservationer, sådan at byrådets visioner på området tydeliggøres, samtidig med at der sikres mod nyetablering af anlæg eller byggeri, der senere kan fordyre etableringen af de pågældende vejanlæg.