Ændringer med dette tillæg

I dette Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 ændres retningslinjen "Ve. 1" i Kommuneplan 2017.

For det første ændres byrådets mål 2 i relation til Ve. 1.

Fra det hidtidige mål:

"Byrådet vil arbejde for en eller to nye forbindelser over å og/eller fjorden i Randers by som et led i projektet Byen til vandet".

Til det nye mål:

"Byrådet vil arbejde for en ny forbindelser over fjorden i Randers by som et led i projektet Byen til vandet".

Ve. 1 ændres desuden på følgende fire punkter, for så vidt angår vejreservationer:

 • Dele af den hidtidige vejreservation til Klimabroen (vist med røde linjer på kort herunder) ophæves.

 • Den hidtidige vejreservation til Dronningborglinjen (vist med røde linjer på kort herunder) ophæves.

 • En ny vejreservation, Klimabroen (vist med grøn linje på kort herunder), fastlægges.

 • Desuden fastlægges en ny vejreservation (vist med grøn linje på kort herunder) fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej, til en kommende forbindelse til en ny havnevej frem til Ny Randers Havn.

De hidtidige vejreservationer i Kommuneplan 2017 fremgår af kortet herover.

 

Oversigtskort der viser ændringerne i vejreservationer i kommuneplanens retningslinjer.

 

Forstørrelse af oversigtskortet med ændringerne i vejreservationer i retningslinjerne.

 

Oversigtskortet. Ændringerne i vejreservationer og naturbeskyttelsesinteresser i området.

Redegørelse for naturbeskyttelsesinteresser

I tillægget udlægges nye vejreservationer samtidig med at tidligere vejudlæg ophæves.

Dele af de vejudlæg, der ophæves, ligger på arealer med naturbeskyttelsesinteresser. Det samme gør sig gældende for dele af det nye vejudlæg. Den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser i området vurderes derfor ikke at blive ændret væsentligt.

Vedr. nyt vejreservation fra krydset mellem Clausholmsvej og Grenåvej til ny Havnevej:

Vejreservationen går gennem et område med beskyttet natur, et engområde og et moseområde. I samme beskyttede natur fjernes et vejudlæg.

Anlæg af vejen vil således kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Ifølge retningslinjer i kommuneplanen fremgår det bl.a., at det samlede areal af § 3 beskyttede naturområder skal opretholdes, og at arealerne skal søges forbedret som levesteder for vilde dyr og planter.

Det gælder desuden, at der i forbindelse med projekter af stor samfundsmæssig betydning, hvor der helt undtagelsesvis inddrages § 3 beskyttede naturområder, som udgangspunkt skal udlægges erstatningsarealer i forholdet 1:2.

Det pågældende eng- og moseareal, som berøres af dette tillæg, har tidligere været besigtiget. Arealet blev i denne forbindelse ikke værdisat som meget fin natur. Under hensyn til værdien af naturen, vil der således kunne dispenseres til et nyt vejanlæg, når der lægges vægt på de væsentlige samfundsmæssige interesser og trafiksikkerhedsmæssige aspekter, og der samtidigt udlægges erstatningsnatur.

Vedr. ny vejreservation til Klimabroen:

Vejreservationen ligger i et område, der er udpeget i kommuneplanen som et potentielt naturområde. Potentiel natur er arealer, som på nuværende tidspunkt ikke er beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, men som ligger på lavbundsarealer eller stejle skråninger. Potentielle naturområder er derfor områder, der har potentiale til at opnå en tilstand som beskyttet natur.

Som indledningsvis nævnt vurderes det, at de ændringer, som dette tillæg beskriver, ikke vil medføre væsentlige ændringer for de arealer i området, som er omfattet af naturbeskyttelse, fordi de nye vejreservationer erstatter et vejudlæg til Dronningborgforbindelsen, der også krydsede arealer med beskyttet natur.

Vurdering af forholdet til beskyttede bilag IV-arter

I Randers Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:

 • Arter af flagermus
 • Odder
 • Grøn kølleguldsmed
 • Markfirben
 • Stor vandsalamander
 • Løgfrø
 • Spidssnudet frø
 • Strandtudse

For odder gælder det generelt, at den kan bruge vandløb, søer og fjorden som spredningsveje. I området findes allerede væsentlige erhvervsmæssige aktiviteter på havnen, ligesom den eksisterende Randers Bro vest for området, allerede har en væsentlig trafikbelastning.

Området vurderes ikke at udgøre et yngleområde eller et egentligt rasteområde for odder.

Det vurderes derfor, at det nye vejudlæg til Klimabroen ikke vil udgøre en væsentlig ændring af forholdene for odder i området.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området og Randers kommune vurderer, at det ikke er sandsynligt at der findes bilag IV-arter i området.

Naturarealerne i området kan være potentielle rasteområder for bilag IV-arter. Den samlede økologiske funktion af området vurderes dog ikke at blive påvirket væsentligt af at der sker vejudlæg/ændringer i placeringen af vejudlæg.

Tillægget vurderes derfor ikke at påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter væsentligt.