Redegørelse

Sideløbende med dette tillæg bliver der udarbejdet en større lokalplan for midtbyen. I denne lokalplan vil der være en uddybende redegørelse. Dette afsnit er redegørelsen specifikt for dette tillæg.

Retningslinjer for fremtidige stier
Kommuneplanens reservation til stiudlæg opdateres, så forløbet af stibroen og stien langs banen er i overensstemmelse med det anlæg, som delvist er påbegyndt.

Kort 1 viser, hvordan reservationen til stien bliver justeret, så den flyttes om på den anden side af remisen. Den lilla flade er den eksisterende reservation, hvor pilene viser, hvor den skal flyttes hen.

Kort 1. Flytning af stireservation ved retningslinje i kommuneplanen.

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger
Remisen er en bevaringsværdig bygning, men har ikke tidligere været registreret i Randers Kommuneplan 2017. Det sker med dette tillæg til kommuneplanen.

Generelle rammer for parkering
Med dette tillæg justeres de generelle rammer for kravene til antallet af parkeringspladser. Derfor udpeges Langå midtby, så området får samme krav til parkering som Randers midtby. Det betyder generelt lavere krav til antallet af parkeringspladser pr. boligenhed. Skemaet nedenfor viser de forskellige parkeringskrav, mens kortet viser afgrænsningen af midtbyen.

  Randers og Langå midtby* Øvrige Randers by Øvrige Randers Kommune
Boliger      
Åben-lav 1,5 pr. bolig 2 pr. bolig 2 pr. bolig
Tæt-lav 1 pr. bolig 1,5 pr. bolig 1,5 pr. bolig
Etageboliger 1 pr. bolig 1 pr. bolig 1,5 pr. bolig
Ungdomsboliger, kollegier, klubværelser og lign. 0,25 pr. bolig 0,5 pr. bolig 1 pr. bolig
Plejehjem, døgninstitutioner og ældreboliger 0,25 pr. bolig 0,5 pr. bolig 1 pr. bolig
Erhverv      
Dagligvarebutikker 1 pr. 30 m2 1 pr. 30 m2 1 pr. 30 m2
Udvalgsvarebutikker 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Særlig pladskrævende butikker   1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Kontorer 1 pr. 60 m2 1 pr. 60 m2 1 pr. 60 m2
Lagervirksomhed 1 pr. 200 m2 1 pr. 200 m2 1 pr. 200 m2
Fremstillingsvirksomhed 1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Hoteller 0,5 pr. værelse 1 pr. værelse 1 pr. værelse
Restauranter og lign. 1 pr. 10 siddepladser 1 pr. 8 siddepladser 1 pr. 8 siddepladser
Andet      
Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn 1 pr. 150 m2 1 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2
Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for voksen- og videregående uddannelser 1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Daginstitutioner 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Kultur, teater, biografer, koncertsale, sportsanlæg mv. 1 pr. 12 siddepladser 1 pr. 6 siddepladser 1 pr. 6 siddepladser
Idrætshaller 1 pr. 25 m2 1 pr. 25 m2 1 pr. 25 m2

*Afgrænsning af Langå midtby i forhold til parkeringsnormen ses på kort 2 ved blå streg.

Kort 2. Afgrænsning af parkeringsnorm

Rammer
I forhold til rammerne for de enkelte områder omfatter dette tillæg til kommuneplanen dels en justering af anvendelses- og byggemulighederne, samt i mindre omfang afgrænsningen af eksisterende rammer, samt nyudlæg af tre rammer i og langs med stationsområdet.

Ny ramme 3.01.BE.4(T16) - Markedsgade, Langå
Ramme 3.01.BE.4(T16) erstatter rammeområde 3.01.O.1 bortset fra parkeringspladsen ved Sparekassen. Den udtages af rammen og lægges over i 3.01.C.2. Den nye afgrænsning ses på kort 3.

Kort 3. Afgrænsning af nye rammer 3.01.BE.4(T16) og 3.01.C.2(T16).

Rammebestemmelserne for etageantal ændres fra 2 til 2,5 etager, da eksisterende bebyggelse har udnyttet tagetage.

Bebyggelsesprocenten hæves for den enkelte matrikel fra 40 til 100. Derved gives der mulighed for at dele den store matrikel op i mindre matrikler, men ved at fastlægge bebyggelsesprocenten til 65 for området som hele, sikres det, at bebyggelsen i området ikke udvides markant.

Samtidig beskrives det i rammebestemmelserne at byparken kan medregnes i den samlede bebyggelsesprocent for området under et, men den kan ikke anvendes til bebyggelse ud over mindre bygninger og faciliteter til parkens daglige anvendelse og drift.

Bestemmelsen for bebygget grundareal fjernes.

Ramme 3.01.C.2(T16) - Bymidte i Langå
Ramme 3.01.C.2 justeres geografisk så parkeringspladsen ved Sparekassen medtages, se kort 3 i forrige afsnit. Rammen navngives efterfølgende 3.01.C.2(T16) og miljøklassen ændres fra 1-2 til 1-3 grundet varetilkørsel til dagligvarebutikker. Øvrige bestemmelser fastholdes.

Ramme 3.01.BE.2(T6, T16) - Væthvej
Som opfølgning på den offentlige høring af Randers Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg 6 til kommuneplanen. Tillæg 6 er i offentlig høring i perioden 5. december 2017 til 6. februar 2018 og indeholder blandt andet en udvidelse af ramme 3.01.BE.1 som også dette tillæg omhandler. Tillæg 6 udvider rammen geografisk, så denne også dækker ramme 3.01.R.8. Tillæg 6 forventes vedtaget endeligt sideløbende med at tillæg 16 vedtages som forslag, men ved endelig vedtagelse af tillæg 16 skal det sikres, at rettelserne er korrekte i forhold til status for tillæg 6.

Med dette tillæg justeres ramme 3.01.BE.2 geografisk ud mod togbanen, så stiudlæg langs banen kommer med i rammen. Arealet er allerede i dag byzone, men er ikke rammelagt i kommuneplanen. Det betyder ikke, at der kan ske ny bebyggelse i området, men blot at stianlægget ses som en del af byen. På kort 4 ses det område, som tages med i rammen.

Kort 4. Ny afgrænsning af 3.01.BE.2(T6,T16).

Rammen kaldes efterfølgende for 3.01.BE.2(T6,T16).

Bestemmelserne for etageantal justeres, så det bliver muligt at etablere tæt-lav og etagebyggeri i 2,5 etager, hvor det tidligere kun var muligt med 2 etager. Det sker for at tilpasse rammen til de eksisterende forhold. Den maksimale højde på 8,5 m fastholdes.

Bebyggelsesprocenten præciseres og ændres fra 40 til 60 for tæt-lav, etageboligbebyggelse og erhverv, dette for at kunne imødekomme fremtidige udstykninger. Bebyggelsesprocenten gælder forsat for den enkelte ejendom.

Ny ramme 3.01.BE.5(T16) - Langå Stationsområde
Den nye ramme omfatter stationsområdet, brotraceet over banen, remisen samt et mindre skovareal ved Skovlystvej. Området afgrænses, som det ses på kort.

Kort 5. Afgrænsning af ny ramme 3.01.BE.5(T16).

Området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål, i max. 2,5 etager og en bygningshøjde på max. 12 meter. Dog er vandtårnet undtaget fra den maximale byggehøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke være højere end 40. Der kan indenfor rammen etableres en sti over banelegement.

Det vil være muligt at etablere liberale erhverv og andet erhverv, som kan ligge tæt på boliger, dvs. i en miljøklasse 1-3.

Ny ramme 3.01.R.9(T16) - Skovlystvej
Området afgrænses af baneterrænet og Skovlystvej mellem remisen og Væthvej, se kort.

Området skal bevares som et grønt naturområde, men eksisterende byggeri samt mindre byggeri til brug for områdets anvendelse kan tillades.

Kort 6. Afgrænsning af nye rammer, 3.01.T4(T16) og 3.01.R.9(T16).

Nyt ramme 3.01.T.4(T16) - Baneterræn Langå
Området omfatter baneterrænet og afgrænses af det rekreative areal langs Skovlystvej og skrænten samt perronen mod vest mellem banebroen og Væthvej. Se kort i forrige afsnit.

Områdets anvendelse er primært sporarealer og stier, men der er også eksisterende byggeri i området, som det fortsat skal være muligt at benytte og udvide. Derfor bliver det også muligt at have erhverv i op til miljøklasse 4. Bebyggelsen må ikke overstige 12 m, hvilket svarer til de eksisterende bygninger. Anlæg, der er nødvendige for banens drift, må gerne være højere end 12 m.