Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Der er i forbindelse med miljøscreeningen foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det vurderes at der ikke sker påvirkning af bilag IV-arters raste- og yngleområder. Det beror på at der ikke findes registrering af bilag IV-arter i området og størstedelen af området er by, samt at planerne ikke indbefatter ændringer af skov- og moseområdet, bortset fra et lille område med relativt unge grantræer i forbindelse med at der bygges en ny gangbro.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Der er tale om mindre justeringer af byggemuligheder og anvendelse i bestående byområder, som ikke forventes at medføre væsentlig øget trafik eller visuel påvirkning
  • Arealer, som optages i kommuneplanen og lokalplanen allerede i vid udstrækning er udnyttet inden for den beskrevne anvendelse og omfang
  • At der kun i yderst begrænset omfang forefindes særlige natur- og landskabsinteresser inden for lokalplanområdet, som kan blive berørt af planlægningen. Stibroen vurderes at kunne indpasses med meget få indgreb i skoven.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.