Baggrund og formål

Baggrunden for tillæg 16 til kommuneplan 2017 er dels et ønske om at optage ikke-rammelagte arealer i kommuneplanen og dels et ønske om at opdatere rammerne til de faktiske forhold og ønskede anvendelser. Langås bymidte er omfattet af ganske mange overlappende lokalplaner, og i processen med at forenkle dem og give mulighed for gennemførelse af et igangværende områdefornyelsesprojekt, er der behov for at tilpasse kommuneplanen på flere områder. Ligeledes er bymidten i dag inde i en god udvikling, hvor nye byggerier skyder op, og hvor eksisterende bygninger ændrer anvendelse. Der er et aktuelt ønske om at omdanne bygninger, der tidligere har været anvendt til offentlige formål, hvilket ikke er muligt inden for den gældende kommuneplanramme.

Hensynet til Langås stationsbykarakter og ønsket om fortætning betyder, at der i lighed med Randers udpeges et midtbyområde, inden for hvilket der gælder en mere lempelig parkeringsnorm.

Stibroen over banen er under anlæg, og derfor justeres stireservationen i kommuneplanen. Derudover er remisen en bevaringsværdig bygning, som ikke er registeret i kommuneplanen, dette gøres ligeledes med dette tillæg til kommuneplanen.