Ændringer med dette tillæg

Retningslinjer for fremtidig stier
Der sker en justering af placeringen af reservationen til stien på den østlige side af banen.

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger
Remisen, Skovlystvej 4 i Langå, har en bevaringsværdi på 3.

Generelle rammer for parkering
Langå midtby bliver afgrænset som vist på kort i redegørelsen og får samme parkeringsnorm som Randers midtby.

Ramme 3.01.BE.2(T6, T16) - Væthvej
Ramme 3.01.BE.2 udvides geografisk, som det ses på kort under den konkrete ramme. Rammen kaldes efterfølgende for 3.01.BE.2(T6,T16). Bestemmelserne for etageantal og bebyggelsesprocent justeres som følgende:

Etageantal: fra "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager" til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager for åben-lav og 2,5 etager for tæt-lav og etagebyggeri."

Bebyggelsesprocent: fra "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35 for åben-lav boligbyggelse og 40 for tæt-lav boligbyggelse" til "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35 for åben-lav boligbyggelse og 60 for tæt-lav, etageboligbebyggelse og erhverv." Bebyggelsesprocenten gælder forsat for den enkelte ejendom.

Ny ramme 3.01.BE.4(T16) - Markedsgade, Langå
Ramme 3.01.BE.4(T16) var tidligere en del af rammeområde 3.01.O.1. Ny afgrænsning ses af kort ved den konkrete ramme. Bestemmelserne justeres for etageantal og bebyggelsesprocenten, og bestemmelserne for bebygget grundareal fjernes.

Områdets anvendelse: fra "Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området." til "Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål".

Etageantal: fra "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager" til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager"

Bebyggelsesprocent: fra "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40%. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom." til Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 65 for området under et, dog må bebyggelsesprocenten ikke overstige 100 for den enkelte ejendom.

Øvrige bestemmelser: Byparken kan medregnes i den samlede bebyggelsesprocent for området under et, men kan ikke anvendes til bebyggelse ud over mindre bygninger og faciliteter til parkens daglige anvendelse og drift.

Ramme 3.01.C.2(T16) - Bymidte i Langå
Ramme 3.01.C.2 justeres geografisk, se kort under den konkrete ramme.

Bestemmelserne ændres som følgende:

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Rammen navngives efterfølgende 3.01.C.2(T16).

Ny ramme 3.01.BE.5(T16) - Langå Stationsområde
Området afgrænses som det ses på kortet under den konkrete ramme. Områdets bestemmelser bliver som følgende:

Områdets anvendelse: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter, dog er vandtårnet undtaget.

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Vej- og stiforhold: Der kan etableres en sti over banen.

Ny ramme 3.01.R.9(T16) - Skovlyst
Området afgrænses som det ses på kort ved den konkrete ramme. Områdets bestemmelser bliver som følgende:

Områdets anvendelse: Rekreativt naturområde.

Bebyggelsens omfang: Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Nyt ramme 3.01.T.4(T16) - Baneterræn Langå
Området afgrænses som det ses på kortet under den konkrete ramme. Områdets bestemmelser bliver følgende:

Områdets anvendelse: Trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg. Jernbanestation med tilhørende sporarealer, remiser mv., som hører naturligt til i området.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter, dog er tekniske anlæg, der er nødvendige for banens drift undtaget.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-4.