Redegørelse

Område 1.04.B.25 er i kommuneplanen udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke-generende erhverv. Rammeområdet ændres udelukkende geografisk - der ændres ikke i rammeområdets bestemmelser.

Det nye rammeområde 1.04.R.13 udlægges til beplantning, grønt område samt støjvold, og sikrer dermed områdets anvendelse til rekreative formål til gavn for områdets beboere. Den rekreative ramme får anvendelsesbestemmelser, der gør det muligt at etablere den støjvold, der er nødvendig for at boligrammen kan anvendes til boliger.

Byrådet ønsker, at området anvendes til boligformål og rekreative formål, som det fremgår af forslag til Lokalplan 658, der er politisk behandlet sammen med dette kommuneplantillæg.

Natura 2000-områder
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er fra lokalplanområdet en afstand på ca. 4 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller natur-typer, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
Arealet anvendes i dag som dyrket landbrugsjord og mindre skovområde.

Flagermus yngler og raster især i bygninger og hule træer. Afhængigt af arten skal der desuden være søer, vandløb, skov eller anden naturtype i nærheden. De er især følsomme over for fældning af hule træer og restaurering af bygninger, så de bliver utilgængelige.

Såfremt gamle træer fældes i september eller oktober har flagermusene mulighed for at flytte til andre træer, da det er uden for ynglesæsonen og uden for de fleste arters sæson for vinterhi. Lokalplanområdet er dyrket landbrugsjord, der ligger op ad et eksisterende boligområde. Planlægningen medfører ikke, at der skal ske fældning af en større mængde træer. Samlet set vurderer kommunen, at flagermusenes yngle- og rasteområder ikke vil blive ødelagt, og at flagermusene ikke vil blive påvirket negativt ved gennemførelse af det ansøgte.