Redegørelse

Ejendommen er i kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 1.01.C.5 -, der er udlagt til center formål.

Planlægningen for etablering af boliger og erhverv er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse. Planlægningen er ikke i overensstemmelse med ejendommens nuværende bebyggelsesprocent. Med lokalplanen videreføres byggemuligheder fra den gældende lokalplan.

Natura 2000-områder
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste natura2000-område er, Ålborg Bugt Randers Fjord med en afstand på ca.11 kilometer. 5,5 km til Bjerre Skov og Haslund Skov, 8,5 km til Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.

Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af lokalplanområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag-IV arter
Der er i området ikke kortlagt bilag-IV plante- eller dyrearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at forekomster findes inden for det ansøgte område. Samlet set vurderes områdets anvendelse derfor ikke at ville påvirke bilag IV-arter i negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen.