Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillæget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdeirng afplaner og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Planen tager højde for områdets eksisterende bevaringsmæssige kulturmiljø
  • planen sikrer med bestemmelser, at ny bebyggelse skal fremstår med et tydeligt arkitektonisk helhedspræg der er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse
  • realisering af planens byggemuligheder ikke vil medføre en forøgelse af trafikken i forhold til gældende planlægning

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Randers kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.