Redegørelse

Natura 2000-områder
Der er en afstand fra planområdet på ca. 3 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 229, Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af de byggemuligheder lokalplanen indeholder, vurderes det, at en realisering af lokalplanen hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
Planområdet har ikke karakter af særligt leve- eller rasteplads for bilag IV arter. Det vurderes, at Bilag IV arters yngle- eller raste-områder og bestande ikke vil blive påvirket, men kan opretholdes på samme niveau som hidtil, og den økologiske funktionalitet af områderne opretholdes efter en evt. realisering af lokalplanens byggemuligheder.