Ændringer med dette tillæg

Oprettelse af den nye erhvervsramme, 1.04.E.8, til XL-BYG på Nyborgvej
Der overføres ca. 3,1 ha rekreativt areal fra 1.04.R.2 til den nye erhvervsramme 1.04.E8, sådan at XL-BYG kan udvide med nye bygninger.

Der er tale om et område, der allerede har været anvendt til erhverv siden 1960'erne. Området har aldrig været anvendt til rekreative formål. Ændringen har derfor karakter af en opdatering af kommuneplanens rammer i forhold til den faktiske anvendelse af området gennem mange år. Området ligger i landzone, men er gennem lokalplanlægning overført til byzone.

Samtidig overføres 4,3 ha fra erhvervsområdet 1.04.E.2 med XL-BYGs eksisterende butik og lager, til den nye erhvervsramme 1.04.E.8, der får et samlet areal på 7,4 ha.

Den maksimale byggehøjde hæves fra de hidtil gældende maks. 10 m til maks. 15 m.

Miljøklassen for området ændres fra 1-4 til 1-3.

Tilbageførelse af erhvervsområde til rekreative formål ved Nyborgvej
Der overføres ca. 0,7 ha erhvervsområde til rekreative formål vest for XL-BYGs bygninger.

Der er tale om et ubebygget areal, som ikke anvendes til erhverv, og som derfor kan tilbageføres til 1.04.R.2. Området ligger i byzone, men er tilbageført til landzone gennem en selvstændig procedure efter planlovens § 45.

Overførelse af rekreativt areal til erhvervsformål ved Bogensevej
I forbindelse med at grænsen mellem 1.04.E.2 og 1.04.R.2 revideres, overføres samtidig et ca. 0,6 ha stort areal fra rekreative formål til erhvervsformål ved Bogensevej 40.

Der er her tale om en opdatering af kommuneplanens rammer i forhold til den faktiske anvendelse af området siden 1999, hvor det 0,6 ha store areal blev taget i anvendelse som oplagsplads for den virksomhed, der dengang ejede arealet. Senere ejere har videreført denne anvendelse.

Videreførelse af gældende bestemmelser for erhvervsrammen, 1.04.E.2, Kertemindevej
Det resterende areal af 1.04.E.2 videreføres med uændrede bestemmelser, bortset fra at miljøklassen ændres fra 1-4 til 2-4, og at der sker en fordeling af detailhandelsmuligheder, som beskrevet herunder

Forholdet til detailhandelsbestemmelserne
De hidtil gældende bestemmelser for detailhandel i 1.04.E.2 har givet mulighed for følgende:

  • Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4.000 m², dog én butik op til 10.000 m². Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 16.000 m².

Da området med dette Tillæg 10 til kommuneplanen deles op i to områder, fordeles detailhandelsmulighederne på følgende måde:

  • For 1.04.E.8: Der må være én enkelt butik til pladskrævende varegrupper. Denne butik må have et bruttoetageareal på maks. 10.000 m².
  • For 1.04.E.2: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4.000 m². Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 6.000 m².

Den ene butik på maks. 10.000 m² kan derfor fremover kun etableres i 1.04.E.8, hvor XL-BYG allerede pr. 2019 har et butiksareal på 6.222 m².

Det samlede bruttoetageareal på 16.000 m² fordeles mellem de to områder, med 10.000 m² til 1.04.E.8 og 6.000 m² til 1.04.E.2.

De tre områder, som får nye rammebestemmelser er vist på nedenstående ændringskort: