Redegørelse

Vurdering af retningslinje for beskyttet natur
Kommuneplan 2017 indeholder retningslinjer for beskyttet natur. Af retningslinje Na. 5 fremgår det, at ”Ved lokalplanlægning skal der så vidt muligt planlægges for en bufferzone til § 3 beskyttede naturområder i form af randområder uden bebyggelse. Bufferzonen skal som udgangspunkt have en bredde på 10 meter.”

Retningslinjen giver desuden mulighed for en konkret vurdering efter lokale forhold. Det vurderes, at retningslinjen kan fraviges på vestsiden af §3 området, da en del af området er omfattet af en gældende lokalplan, som giver mulighed for bebyggelse i selve § 3 området. Det betyder i praksis, at der i dag vil kunne opføres bebyggelse helt op ad noget af § 3 området. Placering af ny bebyggelse i forlængelse af fabrikkens administrationsbygning vil give mulighed for at skabe en klart afgrænset bydel, som ligger i naturlig forlængelse af eksisterende bebyggelse. Der kan derfor opføres ny bebyggelse i kanten af §3 området frem til en linje, der følger den nordøstlige facade på den eksisterende administrationsbygning, Toldbodgade 41, frem mod Toldbodgade. Linjen er vist som stipling på illustrationen og ligger i en minimumsafstand af 3 m fra §3 området.