Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillæg og tilhørende lokalplanforslag i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer.)

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes at danne grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet på følgende parametre:

  • By- og landskabsarkitektonisk værdi – Ny bebyggelses indpasning i den omkringliggende by samt fjernvirkning og påvirkning af kystlandskabet.
  • Kulturarv og arkæologiske forhold – Ny bebyggelses påvirkning af værdifuld og bevaringsværdig bebyggelse.
  • Trafik og transport - Trafiksikkerhed og afvikling af trafik samt håndtering af trafikstøj.
  • Forurening - Jordforurening og håndtering af overfladevand.

Dermed udløser planen krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering. Miljørapporten offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.