Baggrund og formål

Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017 for Randers Kommune, fordi Randers Byråd ønsker at imødekomme et konkret ønske om at omdanne den tidligere togfabrik mellem Randers midtby og Dronningborg til blandet byområde.

Omdannelsen er i overensstemmelse med intensionerne i kommuneplanens hovedstruktur, idet området er udpeget til byomdannelsesområde, men der er ikke overensstemmelse med kommuneplanens specifikke rammer for Scandia. Området ønskes omdannet fra erhverv og lettere industri til et blandet byområde med boliger, lettere erhverv samt offentlig og privat service med mulighed for butikker. Ønsket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, Vision 2021 og Planstrategi 2014.

Området er i dag i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune omfattet af kommuneplanramme 1.02.E.4 og 1.08.C.1 og er udlagt til erhvervsformål, lettere industri samt service-, lager- og fremstillingsvirksomhed samt centerformål. Kommuneplanrammen angiver desuden, at der kan opføres bebyggelse i op til 13 meter. Den samlede maksimale bebyggelsesprocent for erhvervsområdet er fastsat til 85 % og 50 % for centerområdet. Området er udpeget som byomdannelsesområde i Kommuneplan 2017.

For en del af området gælder desuden lokalplan 160 Toldbodgade Scandia og lokalplan 147 for fjernvarmeledning.

Det aktuelle projektønske kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med ændring af rammer og retningslinjer for detailhandelsstrukturen og bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen samt ny lokalplan. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 1 følges derfor af forslag til lokalplan 640, der tillige omfatter tilstødende rammeområder. Ønskerne til detailhandel betyder, at muligheden for detailhandel udtages af det eksisterende rammeområde 1.02.BE.19, der omdøbes til Herman Stillings Vej.