Ændringer med dette tillæg

Kommuneplantillægget nedlægger rammeområde 1.02.E.4 og erstatter det med to nye rammeområder. Ligeledes ændres afgrænsningen af rammeområde 1.08.C.1 lige som bestemmelserne for rammeområde 1.02. BE.19 justeres. Disse kaldes efterfølgende for 1.08.C1(T1) og 1.02.BE.19(T1). De to nye rammeområder, der benævnes 1.02.C.4(T1) Bydelscenter Dronningborg, Udbyhøjvej og 1.02.BE.20(T1) Sporbyen Toldbodgade, ændres anvendelsen til blandet byområde med mulighed for, at der generelt kan opføres bebyggelse i op til 5 etager – punktvist dog op til 11 etager. For det nye centerområde gives der mulighed for detailhandel. Bebyggelsesprocenten hæves fra max. 85 % til max. 100 % i 1.02.C.4 og max. 90 % i 1.02.BE.20.

Tillægget ændrer tillige kommuneplanens retningslinjer for detailhandel og bevaringsværdig bebyggelse. I rammeområde 1.02.BE.19 udtages muligheden for detailhandel derfor samtidig med ændringen af retningslinjerne.

Ændringer til retningslinjer for detailhandel
Byomdannelsesområdet ligger imellem de to butiksområder Dronningborg Bydelscenter og Lokalcenter Herman Stillingsvej. Rammerne for de to centre er i øjeblikket ikke fuldt udnyttet - for Hermann Stillings Vej gælder det desuden, at der er lokalplanlagt for en dagligvarebutik op til 1.200 m2, som ikke er udnyttet.

 • Herman Stillingsvej: Samlet ramme: 1.500 m2 - størrelser: dagligvarebutik max 1.000 m2 / udvalgsvarebutik max 500 m2. Restrummelighed 1.450 m2.
 • Dronningborg: Samlet ramme: 4.000 m2 - størrelser: dagligvarebutik max 2.000 m2 / udvalgsvarebutik max 1.000 m2. Restrummelighed 1.700 m2.

Der er udarbejdet et notat om detailhandel (se bilag) og på den baggrund ændres detailhandelsstrukturen på følgende måde:

 • Lokalcenter Herman Stillingsvej nedlægges.
 • Dronningborg bydelscenters arealramme udvides med 4900 m2 til en samlet ramme på 8900 m2. Det specificeres i rammerne at detailhandelen koncentreres omkring den nuværende Dronningborg bymidte, samtidig med at der gives mulighed for at omdanne en bevaringsværdig fabrikshal i Sporbyen til torvehal.
  Det vil sige at den samlede mulighed for detailhandel øges med 2500 m2 i nærområdet.

Udvidelsen skal ses i lyset af, der er der stor vækst i denne del af Randers. I oplandet til Dronningborg Bydelscenter er der kommuneplanlagt for boligområder, der forventes at kunne rumme ca. 2000 nye beboere. Hertil kommer de 700-1000 boliger, som Sporbyen Scandia vil kunne rumme.

Af detailhandelsnotatet (se bilag) fremgår det, at der forventes et øget behov for især dagligvareforsyning i området. Dækningsgraden for detailhandel er beregnet til at være 137% i 2017 ved realisering af detailhandelsrammen før tilflytning men beregnes til at falde til 100 % i 2028 ved en tilflytning af 1.600 personer og en realisering af den udlagte detailhandelsramme.

Ændringer til retningslinjer for bevaringsværdige bygninger
En række bygninger i området er registreret som bevaringsværdige. De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller udvendigt ombygges uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Følgende bygninger udpeges som bevaringsværdige og optages hermed i kommuneplanen:

Bevaringsværdi SAVE 3:

 • Bygning 108, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1930. Rødstens fabriksbygning med sprossede facadevinduespartier i taktfast rytme. Bevaringsværdi fra 4 til 3.
 • Bygning 110, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1930. Rødstens fabriksbygning med sprossede facadevinduespartier. Bevaringsværdi fra 4 til 3.
 • Bygning 125, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1938. Rødstens fabriksbygning med sprossede facadevinduespartier i taktfast rytme. Bevaringsværdi fra 4 til 3.

Bevaringsværdi SAVE 4:

 • Bygning 122, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1949. Rødstens fabriksbygning med markant shedtag. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet).
 • Bygning 124, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1931. Rødstens værkstedsbygning med store, sprossede vinduespartier. Bevaringsværdi fra 5 til 4.
 • Bygning 128, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1940. Rødstens fabriksbygning med sprossede vinduespartier og nyere gavlporte. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet).
 • Bygning 130, Udbyhøjvej 66, 8930 Randers NØ. Opført 1930. Rødstens fabriksbygning med sprossede facadevinduespartier i taktfast rytme og nyere facadepartier. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet).

Vedhæftet fil

datailhandelsnotat_scandia.pdf (2721 KB)