Sammenhæng med nabokommunerne

Kommuneplanlægningen berører regionale landskaber og naturinteresser i flere kommuner, ligesom vandløb og recipienter, grundvand, skovrejsning mv. oftest er fælles kommunale anliggender. Også større anlægsarbejder, som eksempelvis Infrastrukturprojekter, opstilling af vindmøller eller udpegning af områder til biogasanlæg og store husdyrbrug, vil med fordel skulle samordnes på tværs af kommunegrænserne.

Business Region Aarhus

Randers Kommune er en del af Business Region Aarhus (BRAA) der er et samarbejde mellem Favrskov, Viborg, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus kommuner.

Byrådet ønsker at deltage aktivt i den sammenhængende planlægning i regionen så planlægningen understøtter og udvikler de enkelte bysamfunds styrker, sikrer en stærk infrastruktur samt attraktive lokaliseringsmuligheder for erhvervsliv, uddannelsestilbud og bosætning.

Et fælles anliggende for kommunerne i BRAA er bl.a. infrastruktur og kollektiv transport. Den voksende trængsel ikke mindst omkring Aarhus skaber trafikproblemer.

Det er en vigtig prioritet for Byrådet, at Randers knyttes stadigt tættere sammen med det østjyske bybånd. I denne indsats er den langsigtede udvikling af letbane mellem Aarhus og Randers et vigtigt element. Derfor har Byrådet valgt, allerede nu, at deltage i planlægningen af letbane i Aarhusområdet.

Byudviklingsmulighederne i denne kommuneplan støtter op om en fremtidig letbane til Randers.

Djursland
Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner har siden 2003 haft et strategisk samarbejde, som skal sætte fokus på områdets udviklingsbetingelser.

Randers og Norddjurs kommuner samt de to kommuners LAG´er har et tæt samarbejde om at udvikle området omkring Randers Fjord – Naturpark Randers Fjord. Der er stor fokus på potentialet for at udvikle turismen omkring fjorden og naturparkens afgrænsning er indarbejdet i kommuneplanen.

Gudenå-samarbejdet
Kommunerne langs Gudenåen har sluttet sig sammen i Gudenå-samarbejdet. Sammen med de øvrige kommuner lægger vi en fælles strategi for benyttelse og beskyttelse af området langs Gudenåen. Samarbejdet følger 3 spor; Bosætning, Turisme og Forretningsudvikling. Et væsentlig formål er at gøre Gudenåens oplevelsesmuligheder mere synlige og tilgængelige for flere borgere og turister.

Koordinering af fysisk planlægning
I forbindelse med planer der kan påvirke nabokommuner, f.eks. ved vindmølleplanlægning, Biogasplanlæg mv., sker der en koordinering med de berørte nabokommuner.

Nabokommuner og andre myndigheder er blevet hørt om forventede ændringerne i denne kommuneplan i forbindelse med planens udarbejdelse. Kommuneplanen er i sin helhed blevet koordineret med nabokommunerne forud for, og i forbindelse med offentliggørelsen af kommuneplanforslaget.