Rækkefølgeplan

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Det vil blandt andet ske gennem den årlige budgetlægning, løbende sektorplanlægning, lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

Hvis en udstykning eller et byggearbejde, der er lokalplanpligtigt, er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal byrådet snarest udarbejde et forslag til lokalplan og fremme sagen mest mulig.

Byrådet kan modsætte sig en ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer i byzone, hvis anvendelsen er i strid med kommuneplanens bestemmelser eller hvis projektet ikke er i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt eller lokalplan.

Byrådet kan desuden nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan reguleres i en lokalplan.

Inden for de i kommuneplanen udlagte nye områder ønsker byrådet, at arealerne lokalplanlægges inde fra og ud, således at de arealer der ligger tættest på eksisterende byområde ibrugtages først. Dette sker bl.a. for at sikre at byudvikling sker indefra og ud i overensstemmelse med statslige interesser samt for at sikre en hensigtsmæssig etablering i forhold til infrastruktur.

I enkelte rammer er der direkte rækkefølgebestemmelser, der giver Randers Kommune mulighed for at sætte betingelser for, hvordan og hvornår et område kan lokalplanlægges og udstykkes.Områder kan f.eks. være afhængige af en bestemt vejforbindelse eller, der kan være ønske om en bestemt takt for udbygning, så man sikre, at byen vokser indefra og ud. En grundejer kan kræve, at planlægningen for den efterfølgende etape i gangsættes, når byggeriet er påbegyndt på halvdelen af grundene i seneste planlagte etape.

De rammer, hvor der er rækkefølgebestemmelser, fremgår af kort og opsumeres herunder.

By/bydel Ramme Rækkefølge
Helsted 1.06.B.23
Højmarksvej etape 2
Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.22
Helsted 1.06.B.24
Højmarksvej etape 3
Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.23
Helsted 1.06.B.25
Højmarksvej etape 4
Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.24
Dronningborg 1.08.B.13
Vest for Rosenholmvej
Området kan ikke udbygges før der er sket en videreføring af Ringboulevarden.
Dronningborg 1.08.B.12
Gimmingvej
Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.08.B.2 og 1.08.B.11.
Randers Syd 1.09.B.15
Byudvikling ved Munkdrup
Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.09.B.16.
Randers Syd 1.09.B.14
Byudvikling ved Munkdrup
Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.09.B.15.