Nordre fælled

Statisk kort
Statisk kort

Bydelen Nordre Fælled afgrænses af Mariagervej, Højsletvej, Hadsundvej, den østlige grænse af erhvervsområdet ved Blommevej, ejerlavsgrænsen mellem Randers Markjorder og Gimming Sogn, Ladegårdsbækken og linjeføringen for Ringboulevarden.

Det samlede område kan opdeles i følgende 3 områder:

  • Jennumparken og Plejehjemmet Nørrevænget.
  • Det tidligere kaserneområde, fritids- og idrætsfaciliteter ved Langvang og landbrugsområdet ved Højsletvej/Hadsundvej.
  • Erhvervsområdet ved Jomfruløkken og Mirabellevej.

Jennumparken og Plejehjemmet Nørrevænget

Dette område omfatter Jennumparken, plejehjemmet Nørrevænget, ældreboligerne i Winthersvang samt et rekreativt område mellem Husarvej og plejehjemmet/ældreboligerne.

Området er fuldt udbygget.

Etageboligerne i Jennumparken er opført i 1960erne. En del af bygningsmassen er renoveret i løbet af det sidste årti med modernisering af facader og tage.

Det tidligere kaserneområde, Langvang samt området ved Højsletvej/Hadsundvej

Dette område omfatter den gamle kaserne med tilhørende øvelsesterræn samt områderne mod nord langs Mariagervej. Der er udarbejdet en ny lokalplan for idrætsanlægget ved Langvangen og Beredskabsgården på hjørnet af Mariagervej og Langvangen. Lokalplanen giver mulighed for at Beredskabsgården kan udvide øvelsesarealet og for at der kan etableres en ny idrætshal på Langvangen.

Der er for kaserneområdet udarbejdet en lokalplan som varetager udviklingen for det ca. 20 ha store område, hvoraf kasernearealet udgør omtrent 18 ha og størstedelen. Lokalplanen sikrer, at den tidligere Randers Kaserne kan omdannes til et bolig- og erhvervsområde med faciliteter til idræt, kultur, kursus-virksomhed og fællesfunktioner med respekt for historien og de naturmæssige kvaliteter.

Det tidligere militære øvelsesterræn ejes af Naturstyrelsen og ligger som et bynært grønt område med rekreative muligheder.

På naturområdet ved Langvangen er der en bred variation i de aktiviteter, der udfolder sig på arealet. Områdets system af veje og stier er veludbygget og der er et rigt udbud af faciliteter for borgerne, som blandt andet omfatter en naturlegeplads, bålpladser og en øko-base for skoleklasserne i Nordbyen. Der er ligeledes mulighed for, at større arrangementer kan afvikles på Festivalpladsen midt i området.

For at understøtte den rekreative værdi som udflugtsområde, er en del af området tilplantet med skov.

Kasserneområdet er under omdannelse til nye formål.

Erhvervsområdet ved Jomfruløkken og Mirabellevej

Dette område øst for Hadsundvej er udlagt til erhvervsområde og offentligt område. Der er enkelte ikke-bebyggede erhvervsarealer i området.

Området etableredes i midten af 60erne med hovedvægten på byggeri fra først i 70erne. Bygninger og anlæg er i en god kvalitet og stand. Dog kunne en ny beplantning langs vejene medvirke til, at området som erhvervsområde fik en højere status.

Nordre Fælled i en sammenhæng

Infrastruktur

Hadsundvej og Mariagervej er to af indfaldsvejene til Randers og hører til de stærkt trafikerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og forløbene langs med vejene har stor betydning for oplevelsen af vejstrækningerne.

Ringboulevarden og stiforbindelser

Ringboulevarden har stor betydning for afviklingen af trafikken i bydelen med rundkørsler ved tilslutningerne ved Mariagervej og Hadsundvej. Cyklister og fodgængere krydser Ringboulevarden i forbindelse med rundkørslerne og T-krydset ved Gl. Jennumvej samt via stibroen, der er anlagt fra Husarvej til Infanterivej. Denne sti fungerer som skolesti til Nørrevangsskolen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.