Hornbæk

Statisk kort
Statisk kort

Hornbæk deles af motorvejen i en vestlig samt en østlig del. Bydelen består af forskellige områder med hver sine karakteristika.

Landsbyen Over Hornbæk

Tæt ved den oprindelige landsby Over Hornbæk ligger en del nyere parcelhuse blandet med enkelte gamle huse og enkelte gårde.

I området findes der en børneinstitution og en dagligvarebutik. Øst for Kjølvejen ligger Firmasportens idrætsanlæg hvor der er udlagt nye rekreative arealer der gør det muligt at flytte og udvide idrætsanlæggene i Hornbæk. På arealerne hvor elforsyningsvirksomheden Elros tekniske anlæg tidligere har ligget, er der nu planlagt et boligområde. Over Hornbæk er et attraktivt bosætningsområde, og der er derfor udlagt et større boligområde med tilhørende rekreative områder nord for landsbyen, som afgrænser byen mod det åbne land.

Området syd for Gl. Viborgvej

De fleste af Hornbæks boliger findes her. Boligformen består overvejende af parcelhuse og tæt-lav-bebyggelser i form af ejerboliger eller andelsboliger. Hornbæk skole og Hornbæk idrætshal er placeret i området og fungerer som naturligt samlingssted for hele Hornbæk.

Et veludbygget stinet forbinder de enkelte kvarterer med skolen. Forbindelsen fra kvarteret øst for H. C. Andersens Vej trænger dog til at blive forbedret. Området som helhed trænger ikke til indgreb eller større reguleringer.

Samspil imellem bebyggelse og landskab ved Skovsyrevej.

Området ved Gudenåen og banen

Arealerne mellem Viborgvej og jernbanen omfatter et ældre parcelhuskvarter, suppleret med en nyere parcelhusudstykning ved Niels Bohrs Vej og et offentligt parkanlæg, Doktorparken. Øst for Parkboulevarden ligger Kollektivhuset med ældreboliger samt to børneinstitutioner. Arealerne mellem Viborgvej og Gudenåen er et ret blandet område, vokset frem omkring den gamle landsby Neder Hornbæk. Her findes Hornbæk Kirke, enkelte dagligvarebutikker, forskellige servicevirksomheder samt enkelte landbrug i drift. Næsten alle boligformer, som f.eks. gamle landsbyhuse, parcelhuse fra 1940erne og 1950erne, bofællesskaber i form af andelsboligbyggeri, almennyttige tæt-lav boliger, stuehuse mm., er repræsenteret i området. Der er ikke behov for større indgreb eller reguleringer i området.

Erhvervsområder

Ved Viborgvej og Fladbrovej findes områder til erhvervsformål.

Planer for Hornbæk

Hornbæk skal udbygges med nye boligområder. Områderne skal udbygges i en rækkefølge som tager hensyn til Hornbæk skoles elevkapacitet. Den særlige arkitektur, der er skabt via godkendelsesordninger på huse beliggende ved hhv. Skovsyrevej og Bregnevej ønskes fastholdt. De skovklædte skråninger i Over Hornbæk skal friholdes for bebyggelse.

Infrastruktur, indfaldsveje

Viborgvej er en af indfaldsvejene til Randers og samtidig en af de stærkt trafikerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og rummene langs med vejstrækningen har stor betydning for oplevelsen af bybilledet. Derfor skal lokalplaner, der omfatter arealer grænsende op til Viborgvej, omhandle skiltning, beplantning, belysning, mv. for at skabe et harmonisk bybillede.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.