Svinding

Statisk kort
Statisk kort

Svinding ligger på en bakkeø, med små forhøjninger og sænkninger overalt i landsbyen. Flere steder dannes der søer og moseområder med varierende vandstand og bebyggelsen er nøje placeret efter disse forhold.

Bebyggelsen er spredt på og mellem de små bakker og vejene slynger sig mellem husene. Svindings struktur er meget velbevaret og ser stor set ud, som den har gjort i århundreder, da landsbyen næsten ikke er vokset i denne periode. Dog har byen udviklet sig i den østlige del, hvor bl.a. forsamlingshuset er opført omkring år 1900.

Landsbyens gamle forte udgøres dels af vejnettet og dels af våde enge, hvor hoveddelen ligger i en sænkning nord for byen. Forten ligger i relation til det stadig eksisterende gadekær.

Gårdene udgør den bærende struktur i Svinding og deres placering viser landskabets små konturforskelle, idet de ofte er placeret på de små holme og højdedrag. Gårdene understreger desuden vejenes forløb.

En fortætning af Svinding med bebyggelse på de mellemliggende enge vil hurtigt føre til, at den overskuelighed der er i landsbyen og mange af de fine kig, vil gå tabt. Engarealerne er som tidligere beskrevet meget karaktergivende for Svinding.

Svinding er fortættet med etableringen af hække, der skaber visuelle grænser i byen.

Opføres der ny bebyggelse syd for Svinding Skovvej 1, bør bebyggelsen være meget åben i sin struktur, så den understøtter landsbyens karakter. Der bør ikke opføres mere end max. to énfamiliehuse på arealet.

Beplantning og bebyggelse samt landskabets små niveauforskelle udgør en unik sammenhæng i Svinding.

Bebyggelsen i Svinding er SAVE-registreret.

Læs mere om Svinding i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.