Linde

Statisk kort
Statisk kort

Linde ligger højt i landskabet og byder på en fin udsigt over de åbne marker mod syd og øst, hvor landskabet falder støt.

Byen består af to dele. Den østlige del er den gamle landsby, hvor der er to gårdrækker omkring Lindegårdsvej og kirken står i den østligste ende af byen, som fokuspunkt. Den oprindelige gårdbebyggelse er delvist udskiftet med byhuse.

Den vestlige del består af parcelhuskvarterer og forholder sig ikke i udpræget grad til den oprindelige landsbys struktur, om end udstykningerne følger de gamle matrikelskel omkring landsbyens gamle forte.

Der findes et par udstykninger i Linde, som rummer byggemuligheder.

Flere gårdanlæg er reduceret til 3, 2 eller 1 længe, men bidrager fortsat til landsbymiljøet.

Lindes grænser bør friholdes for bebyggelse og beplantning, der slører gårdenes relation til landskabet.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Linde i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.