Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 4.04.C.2(T6)

Rammeområde 4.04.C.2(T6) - Lokalcentre i Asferg - Vestergade - Østergade

Plannummer
4.04.C.2(T6)

Generel anvendelse
Centerområde

Områdets anvendelse

Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.


Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%.

Bebyggelsesprocenten gælder for
Den enkelte ejendom

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Min. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder, der klassificeres lavere end miljøklasse 1

Maks. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder der klassificeres højere end miljøklasse 2

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Lokalcenter

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhverv

Specifik anvendelse:Butikker

Specifik anvendelse:Publikumsorienteret serviceerhverv

Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg


Øvrige bestemmelser

Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1200 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret (4.04.C.1+4.04.C.2): 1200 m2.


Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk