Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 4.04.B.1(T6)

Rammeområde 4.04.B.1(T6) - Boligområde syd for Vestergade

Plannummer
4.04.B.1(T6)

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder, der klassificeres lavere end miljøklasse 1

Maks. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder der klassificeres højere end miljøklasse 2

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav boligbebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30%.
Bebyggelsesprocenten gælder for:Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Tæt-lav boligbebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40%.
Bebyggelsesprocenten gælder for:Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Fællesanlæg

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhverv


Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk