Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.04.B.24

Rammeområde 1.04.B.24 - Åvej

Plannummer
1.04.B.24

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%.

Bebyggelsesprocenten gælder for
Den enkelte ejendom

Min. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder, der klassificeres lavere end miljøklasse 1

Maks. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder der klassificeres højere end miljøklasse 2

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse:Tæt-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse:Fællesanlæg


Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhverv


Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Øvrige bestemmelser

OBS! Kommuneplantillæg for dele af området under udarbejdelse.


Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk