Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 2.00.T.3

Rammeområde 2.00.T.3 - Kraftvarmeværk

Plannummer
2.00.T.3

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Områdets anvendelse
Tekniske formål, miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller mv.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%

Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk