Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.09.C.2

Rammeområde 1.09.C.2 - Merkurvej

Plannummer
1.09.C.2

Generel anvendelse
Centerområde

Områdets anvendelse
Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2.5 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 60%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 60% af grundarealet.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for Den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 2000 m2. Det minimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke være mindre end 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2. Coop Kvickly er på 11600 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk