Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.09.C.1

Rammeområde 1.09.C.1 - Marsvej og Neptunvej

Plannummer
1.09.C.1

Generel anvendelse
Centerområde

Områdets anvendelse
Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2.5 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 60%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 60% af grundarealet.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 (En butik op til 3500 m2) m2 og 2000 m2. Det minimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke være mindre end 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2. Plantorama (der sælger særlig pladskrævende varegrupper) er 4135 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk