Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.06.R.12

Rammeområde 1.06.R.12 - Grønt område Rønnebergvej

Plannummer
1.06.R.12

Generel anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende

Fremtidig zonestatus
Landzone

Specifik anvendelse

Bebyggelsens omfang og udformning
Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk