Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.06.B.2

Rammeområde 1.06.B.2 - Helstedgårdsvej

Plannummer
1.06.B.2

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35% for åben-lav boligbebyggelse og 40% for tæt-lav boligbebyggelse.Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk