Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.06.B.1

Rammeområde 1.06.B.1 - Valnøddevej

Plannummer
1.06.B.1

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Specifik anvendelse

Bebyggelsens omfang og udformning
Fælles friarealer må ikke reduceres

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk