Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Vedtaget / 1.02.O.17

Rammeområde 1.02.O.17 - Vester Allé

Plannummer
1.02.O.17

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål, såsom børnehave, skole, idrætshaller, idrætsbaner, samt sådanne offentlige og private servicefunktioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 65%

Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk