Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.BE.14

Rammeområde 1.02.BE.14 - Lokalcenter Nørrevang

Plannummer
1.02.BE.14

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Bolig-, erhverv- og offentlige formål. Der kan desuden etableres mindre butikker i området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%.

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.


Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for Den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i bydelscenteret: 2100 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk