Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 5.20.BE.1

Rammeområde 5.20.BE.1 - Tjærby

Plannummer
5.20.BE.1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 25% af grundarealet.

Specifik anvendelse

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk