Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 4.10.BE.1

Rammeområde 4.10.BE.1 - Enslev

Plannummer
4.10.BE.1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 25%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.


Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 25% af grundarealet.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk