Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 4.09.BE.1

Rammeområde 4.09.BE.1 - Tånum By

Plannummer
4.09.BE.1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 25%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 25% af grundarealet.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk