Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 4.04.C.1

Rammeområde 4.04.C.1 - Lokalcentre i Asferg - Nørregade

Plannummer
4.04.C.1

Generel anvendelse
Centerområde

Områdets anvendelse
Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for Den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret (4.04.C.1+4.04.C.2): 1000 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk