Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 3.01.BE.2

Rammeområde 3.01.BE.2 - Væthvej, Fælledvej

Plannummer
3.01.BE.2

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 35% af grundarealet.

Specifik anvendelse

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk