Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 2.00.E.1

Rammeområde 2.00.E.1 - Daka

Plannummer
2.00.E.1

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Fremtidig zonestatus
Landzone

Maksimal bygningshøjde
13 m

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%.

Bebyggelsesprocenten gælder for
Området som helhed

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Min. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder, der klassificeres lavere end miljøklasse 1

Maks. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder der klassificeres højere end miljøklasse 4

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Erhvervsområde

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk


Øvrige bestemmelser

Kommuneplantillæg er under udarbejdelse.


Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk