Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.10.E.7

Rammeområde 1.10.E.7 - Messingvej

Plannummer
1.10.E.7

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Højeste andel af bebygget grundareal (%)
Det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Specifik anvendelse

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-4.

Områder med særlige drikkevandsinteresser
Kommuneplanrammen indeholder områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling kan kun ske på særlige vilkår.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 10000 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk