Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.07.E.2

Rammeområde 1.07.E.2 - Erhverv Blommevej

Plannummer
1.07.E.2

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 10 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-4.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk