Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.06.R.4

Rammeområde 1.06.R.4 - Kærsmindeparken

Plannummer
1.06.R.4

Generel anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsens omfang og udformning
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk