Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.O.8

Rammeområde 1.02.O.8 - Østervangsskolen' Dronningborg Boulevard

Plannummer
1.02.O.8

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål, såsom børnehave, skole, idrætshaller, idrætsbaner, samt sådanne offentlige og private servicefunktioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 10 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 60%

Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk