Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.O.16

Rammeområde 1.02.O.16 - Fabers Allé

Plannummer
1.02.O.16

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3.5 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 15 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Opholds- og friarealer
Langs sydsiden af Fabersvej skal der udlægges areal til beplantningsbælte

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk