Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.O.1

Rammeområde 1.02.O.1 - Plejehjem Søren Møllers Gade

Plannummer
1.02.O.1

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
3½ etager

Maksimal bygningshøjde
15 m

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 150%.

Bebyggelsesprocenten gælder for
Området som helhed

Min. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder, der klassificeres lavere end miljøklasse 1

Maks. miljøklasse
Der kan ikke etableres virksomheder der klassificeres højere end miljøklasse 2

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhverv

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:7131


Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk