Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.BE.11

Rammeområde 1.02.BE.11 - Lokalcenter Rådmandsboulevard

Plannummer
1.02.BE.11

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Bolig-, erhverv- og offentlige formål. Der kan desuden etableres mindre butikker i området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2.5 etager.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 60%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for Den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret: 2000 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk