Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.B.66

Rammeområde 1.02.B.66 - Toldbodgade/Fjordgade

Plannummer
1.02.B.66

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 60%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Specifik anvendelse

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk