Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.B.62

Rammeområde 1.02.B.62 - Infanterivej

Plannummer
1.02.B.62

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.

Maksimal bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40% for tæt-lav boligbebyggelse og 90% for etage boligbebyggelse.

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.


Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Vej- og stiforhold
der skal reerveres areal til forlængelse af Ringboulevarden til Ladegårdsbækken

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk