Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.B.6

Rammeområde 1.02.B.6 - Bredstrupsgade

Plannummer
1.02.B.6

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Specifik anvendelse

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for Den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1500 m2 og 1500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i bymidten: 79600 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk